Privacy

PRIVACY VERKLARING Ingenieursbureau TBH B.V.Versie maart 2024

Ingenieursbureau TBH b.v. gevestigd en kantoorhoudende te Ravestein
aan de Elleboogstraat 3a, hierna te noemen “TBH” hecht veel waarde aan een
verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en samenwerkingspartners.
TBH verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de
bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring
informeert TBH u over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
In onderstaande tabel is overzichtelijk weergegeven welke persoonsgegevens wij met welk doel
vastleggen en hoe we de privacy ervan waarborgen.
foto 1


Artikel 2 Doorgifte aan derden
TBH geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door TBH voor de in deze Privacy Verklaring
opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke TBH een overeenkomst heeft
gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met
uw persoonsgegevens;
b) TBH op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te
geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens
TBH maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende
technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat
onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of
de wijziging te voorkomen van de informatie die TBH ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een
verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen
naar info@tbh-info.

Artikel 5 Cookies
We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website. Deze cookies
zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd
iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “ help”-functie op de werkbalk van
de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd.
 
Artikel 6 Aansprakelijkheid
TBH heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw
persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die
verwerkt worden ten behoeve van de bedrijfsvoering van TBH. TBH accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of TBH wilt
verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact
opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke : Directie
E-mail : info@info-tbh.nl
Telefoonnummer : 0486-436607

Artikel 8 Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

TBH

Elleboogstraat 3
5352 LP Deursen-Dennenburg
0486-436607
info@tbh-info.nl

Vragen?